With GM Chen Xiaowang, circa 1998

With GM Chen Xiaowang, circa 1998