Wang Haijun's school Zhengzhou, China 1997

Wang Haijun's school Zhengzhou, China 1997